Federația Agențiilor Române de Energie își propune să reprezinte o platformă de acțiune comună a membrilor săi în domeniul energiei și al mediului și are ca scop să contribuie la politicile naționale și regionale de dezvoltare durabilă. Pentru aceasta urmărește realizarea mai multor obiective.

Obiective:

Asigurarea reprezentării membrilor săi în raport cu instituţiile naţionale şi europene în promovarea propriilor puncte de vedere în domeniile: eficienţa energetică, managementul energetic, energii din surse regenerabile, protecţia mediului şi schimbările climatice precum şi alte domenii de interes comun.

Contribuția la elaborarea unor politici naționale din domeniile de interes. Federația trebuie să constituie un actor important în dezbaterile inițiativelor legislative și a dezvoltării pieței de servicii energetice.
Susținerea membrilor săi în dezvoltarea proiectelor proprii.

Facilitarea cooperării, schimbului de experiența și dezvoltării de parteneriate în următoarele domenii: managementul energetic, eficiență energetică, energie din surse regenerabile, protecția mediului și schimbările climatice în sprijinul dezvoltării durabile.

Susținerea agențiilor membre pentru dezvoltarea instituțională.
Informarea reciprocă a membrilor cu privire la domeniile comune de interes.


Membrii fondatori FAREN:

English content

The Romanian Energy Agencies Federation aims to be a platform for joint action by members involved  in energy and environmental issues and aims to contribute to national and regional policies for sustainable development. This aims to achieve several objectives.

Objectives:

  • To ensure representation of members in relation to European and national institutions in promoting their views in the areas of energy efficiency, energy management, renewable energy, environmental protection and climate change and other areas of common interest.
  • To contribute to the development of national policies in areas of interest. The federation must be a major player in the debate on legislative initiatives and market development of energy services.
  • To support members in developing their projects.
  • To facilitate cooperation, exchange of experience and develop partnerships in the following areas: energy management, energy efficiency, renewable energy, environmental protection and climate change in support of sustainable development.
  • To support the member agencies in institutional development.
  • To inform the members on matters of common interest.