europe

La 08 martie 2006, CE a publicat documentul „O strategie europeană pentru o energie sigură, competitivă și durabilă”, care deschide o dezbatere despre viitorul strategiei energetice față situația actuală, atingând aspecte legate de dependența energetică, creșterea prețurilor combustiilor fosili și schimbările climatice.

„Cartea verde a eficienței energetice”, elaborată în iunie 2005, menționează faptul că obstacolul cel mai important față de politica de eficiență energetică este lipsa de informație. Campaniile de informare trebuie să fie făcute în direcția cetățenilor, a clienților industriali și a companiilor din domeniul energetic.

Prioritatea Comisiei în politica energetică, printre altele, o reprezintă energiile regenerabile și anume, folosirea de tehnologii „curate” pentru producția de electricitate, producția descentralizată de energie și utilizarea biocombustibilului în transportul public local.

Cartea Verde are 6 teme principale de discuție, enumerate mai jos:

 • Competiția și piața locală a energiei;
 • Diversificarea surselor energetice;
 • Solidaritatea la nivel european;
 • Dezvoltarea durabilă;
 • Inovația tehnologică;
 • Politica energetică la nivel european.

Directiva 2006/32/CE, privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului; scopul prezentei directive este de a consolida îmbunatățirea rentabilă a eficienței energetice la utilizatorii finali în statele membre prin:

 • Furnizarea obiectivelor indicative necesare, precum și a mecanismelor, a stimulentelor și a cadrelor instituționale, financiare și legale pentru înlăturarea barierelor și a imperfecțiunilor existente pe piață care împiedică utilizarea finală eficientă a energiei;
 • Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și promovarea pieței pentru servicii energetice și pentru furnizarea către utilizatorii finali a altor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.

Domeniul de aplicare al directivei:

 • Furnizorilor de măsuri de îmbunatățire a eficienței energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distribuție și societăților de vânzare cu amănuntul a energiei;
 • Consumatorilor finali;
 • Forțelor armate, numai în măsura în care aplicarea sa nu determină nici un conflict care să aibă aceeași natură și scop principal ca și activitățile forțelor armate și cu excepția materialelor utilizate exclusiv în scop militar.

Directiva 2010/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de modificare a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, precum și a Directivelor 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului; directiva instituie un cadru juridic pentru stocarea geologică sigură din punctul de vedere al mediului a dioxidului de carbon (CO2), pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice.

Scopul stocării geologice a CO2 sigure din punctul de vedere al mediului este reținerea permanentă de CO2, astfel încât să se prevină și, atunci când acest lucru nu este posibil, să se elimine pe cât posibil efectele negative și orice riscuri pentru mediu și sănătatea umană.

Directiva 2010/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic; stabilește cadrul pentru armonizarea măsurilor naționale privind informațiile destinate utilizatorilor finali, în special prin etichetare și informații standard despre produs, privind consumul de energie și, atunci când e relevant, de alte resurse esențiale în timpul utilizării, precum și informații suplimentare privind produsele cu impact energetic, dând astfel posibilitatea utilizatorilor finali de a opta pentru produse mai eficiente.

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.

COM (2010) 186 final, o Strategie Europeană privind vehiculele ecologice și eficiente din punct  de vedere energetic; prezenta comunicare stabilește o strategie menită să încurajeze dezvoltarea și adoptarea de vehicule grele (autobuze și camioane) și ușoare (mașini și camionete), precum și de vehicule cu două și trei roți și de cvadricicluri ecologice și eficiente din punct de vedere energetic (așa-numitele „vehicule ecologice”). În prezent, transportul produce aproximativ un sfert din emisiile de CO2 ale UE și contribuie, de asemenea, semnificativ la deteriorarea calității aerului (noxe, NOx, HC şi CO) și la apariția problemelor de sănătate care derivă din aceasta, în special în zonele urbane.

Prezenta strategie se sprijină pe strategia actuală de reducere a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor și vehiculelor comerciale ușoare, lansată în 2007, și completează activitățile în curs și pe cele planificate care vizează de-carbonizarea transporturilor și reducerea impactului asupra mediului. Cu toate că se limitează la transportul rutier, la vehiculele rutiere și la o perspectivă pe termen mediu, aceasta susține obiectivul reducerii emisiilor de carbon cu 80-95% până în 2050. Progresele tehnologice înregistrate în privința tehnologiilor de propulsie ecologice destinate automobilelor pot/ar trebui să aibă efecte pozitive pentru mijloacele de transport maritim, aerian, cu vehicule grele, urban și feroviar ușor.

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; directiva stabilește un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile. Aceasta stabilește obiective naționale obligatorii privind ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului final brut de energie și ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în transporturi. Directiva definește normele referitoare la transferurile statistice între statele membre, la proiectele comune între statele membre și cu țări terțe, la garanțiile de origine, la procedurile administrative, la informare și formare și la accesul energiei din surse regenerabile la rețeaua de energie electrică. Prezenta directivă stabilește criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și bio-lichide.


Documente în format PDF: Energy efficiency european action plan O politică energetică pentru Europa Un plan strategic european pentru tehnologiile energetice Producerea de energie durabilă din combustibili fosili Carte verde către o reţea energetică