Intesitatea energetică finală este în România de 1,6 ori mai mare decât media țărilor din Uniunea Europeană

Directiva nr. 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali, care a devenit obligatorie pentru Romania din 2008, prevede că statele membre UE se angajează să realizeze reducerea consumului de energie finală cu cel putin 9% într-o perioadă de noua ani (2008-2016) comparativ cu media consumului din ultimii cinci ani pentru care există date disponibile (2001-2005).

În acest sens, se vor adopta următoarele măsuri din domeniul eficientei energetice:

  • Utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv contractele de performanță energetică care prevăd furnizarea de economii de energie măsurabile şi predeterminate;
  • Achiziționarea de echipamente pe baza specificațiilor privind eficiența energetică;
  • Accelerarea procesului de executare a auditorilor energetice riguroase la consumatorii industriali, la clădirile publice și rezidențiale, audituri certificate de organismele abilitate, urmate de măsuri recomandate şi implementate de reducere a pierderilor energetice.

Potențialul național de economisire de energie, respectiv de reducere a pierderilor energetice, este apreciat la 27 – 35% din resursele energetice primare (industrie 20 – 25%, clădiri 40 – 50%, transporturi 35 – 40%). La un consum anual de resurse energetice primare de circa 36 milioane tep/an, potențialul de economisire este de circa 10 milioane tep/an, respectiv economii de circa 3 miliarde Euro/an.

Politica Energetică a Uniunii Europene

  • Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (față de 1990);
  • Creșterea ponderii resurselor regenerabile de energie la 20% din total surse de energie în 2020;
  • Creșterea ponderii biocombustibililor la 10% până în 2020, din total combustibili utilizați;
  • Reducerea cu 20% a consumului de energie primară până în 2020.